#myRights-kampanjen

Visste du at det er mer enn 65 millioner mennesker er på flukt i verden, og over 50% av disse er barn og unge? Visste du at over halvparten av verdens flyktninger kommer fra Afghanistan, Syria og Sør- Sudan? Og at det i 2016 var 75 000 enslige barn under 18 år søkte asyl rundt omkring i verden

Situasjonen er alvorlig. Mange flykter mot Europa. Flere nylige forskningsrapporter har pekt på at antallet barn og unge på flukt som utnyttes i menneskehandel- enten seksuelt eller til tvangsarbeid øker sterkt.


Forestill deg å komme til Norge uten foreldrene dine, uten å kunne språket og kjenne kulturen. At du ikke automatisk har tiltro til at myndighetene vil deg vel. At du mottar mangelfull informasjon av de som hjelper deg og følger deg opp, og at det er vanskelig for deg selv å finne informasjon om hvilke rettigheter du har i Norge. Og at du får beskjed om du bare kan bli i Norge en kort periode før du vil bli sendt ut av landet igjen.

Dette er realiteten for mange enslige mindreårige asylsøkere i Norge i dag.

I februar i år siden kunne vi lese i nyhetene at en asylmottaksleder - en mann som har tjent millioner på driften av ulike mottak - en mann i en viktig maktposisjon - hadde misbrukt seksuelt i hvert fall 15 asylbarn. Dette ble nevnt i nyhetsbildet, men saken fikk ikke stor medieoppmerksomhet. Hadde nyhetssituasjonen vært annerledes hvis overgrepene hadde blitt gjort av en for eksempel en leder på en barnevernsinstitusjon mot andre barnevernsbarn? Det er vi sikre på!

320 enslige asylbarn søkte i følge UDI asyl i Norge i 2016. Et tall som er unaturlig lavt sett i forhold til det enorme antall enslige barn som er på flukt og som søker asyl i verden. I løpet av de 4 første månedene i år har det forsvunnet 143 barn fra norske mottak. Tilsvarende forsvant det like under 50 barn i samme periode i fjor. Mange forsvinner nettopp fordi de kun får innvilget midlertidige oppholdstillatelse. Det er ikke tvil om at dette er noe som skaper stor uro og utrygghet for barna som allerede er i en sårbar posisjon, fordi mange frykter at de blir sendt ut av Norge og inn i en uviss tilværelse.

Hvor blir det så av de 143 barna som har forsvunnet? Sjansen er stor for at flere av disse kommer i kontakt med mennesker med vonde hensikter, og inn i ulike former for utnyttelsesforhold.


For første gang er menneskehandel innlemmet i flere av FNs bærekraftsmål. En styrket innsats mot menneskehandel er nødvendig for å oppnå en rekke av bærekraftsmålene, - blant annet bærekraftsmål som handler om likestilling og økonomisk vekst. Selv om Norge leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, så er det helt klart at det gjøres altfor lite for å gi disse barna og ungdommene trygghet og beskytte dem fra nettopp dette. Før årsskiftet fremla regjeringen en ny handlingsplan mot menneskehandel, - en handlingsplan som har fine ord, men som ikke tydeliggjør hvilken handling som faktisk trengs. Asylbarn diskrimineres og behandles ikke likt som andre barn i Norge. Og her må det skje en forandring!

The good news: DU kan bidra til å skape denne forandringen! Delta i kampanjen vår her for å forebygge at enslige mindreårige asylsøkere blir utsatt for menneskehandel!