Vedtekter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Freethem Norge

§ 2 Organisasjonens sted
Organisasjonen har hovedsete i Oslo, men arbeidet er landsomfattende.

§ 3 Organisasjonens formål
3.1 Organisasjonen vil arbeide for å stoppe menneskehandel, både for seksuelle og andre formål. Dette innebærer opinionsbygging og fremming av holdningsforandring i spørsmål som berører all slags menneskehandel; prostitusjon, pornografi, sex som selvskading, tvangsarbeid, tvangstigging og organhandel. Organisasjonen vil at hele Norge skal vite hva menneskehandel er.

3.2 Organisasjonen vil være en plattform for unges engasjement. Ungdommer skal på egne kreative måter fortelle omgivelsene om menneskehandel. Organisasjonen oppmuntrer og legger til rette for unges samfunnsengasjement og deltakelse i det demokratiske og ideelle organisasjonslivet.

3.3 Organisasjonen vil gjennom opplysning, informering, undervisning og aktivisering jobbe for en økt bevissthet om organisasjonens fokusområder. Organisasjonen ønsker også å samarbeide med andre aktører som jobber for å stoppe menneskehandel. Organisasjonen vil fremme likestilling, og arbeide langsiktig og forebyggende ved og ta både tilbud- og etterspørselssiden på alvor gjennom å berøre den globale urettferdigheten som er drivkreftene bak den globale utnyttelsen.

§ 4 Organisasjonens verdigrunnlag
4.1 Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

4.2 Organisasjonen inspireres av historiske helter som William Wilberforce, Moder Teresa og Abraham Lincoln, som arbeidet for menneskeverdet og menneskerettighetene.

4.3 Organisasjonen vil fremme menneskerettighetene og menneskets grunnleggende frihet.

§ 5 Medlemskap
5.1 Enkeltpersoner eller lokalavdelinger kan innvilges medlemskap i organisasjonen forutsatt av en aktiv beslutning om medlemskap, en respekt for organisasjonens verdigrunnlag og et ønske om å arbeide for organisasjonens målsetting. Medlemmer binder seg til å følge organisasjonens vedtekter. Beslutninger knyttet til medlemskap som lokalavdeling i Freethem i Norge tas av sentralstyret. Enkeltmedlemmer tilsluttes og organiseres i lokalavdelinger.

5.2 Medlemmer som ønsker å melde seg ut av organisasjonen må sende en skriftlig melding om dette til sentralstyret.

5.3 Medlemmer og lokalavdelinger som bryter organisasjonens vedtekter og motvirker organisasjonens formål kan utmeldes. Beslutninger knyttet til utmeldelse tas avsentralstyret og har umiddelbar virkning. Sentralstyrets beslutning om utmeldelse kan klages inn skriftlig til årsmøtet der saken behandles. Hvis vedkomne som meldes ut ønsker å bli medlem igjen må vedkomne på nytt søke medlemskap gjennom
sentralstyret som da avgjør utfallet av saken. Medlemmer som utmeldes eller forlater organisasjonen har ikke rett til å få tilbake donasjoner eller beløp som er betalt inn til organisasjonen.

§ 6 Organisasjon
Organisasjonens høyeste besluttende organ er årsmøtet. Mellom årsmøtene ledes virksomheten av sentralstyret. Lokalt drives virksomheten av lokalavdelinger.

§ 7 Årlig årsmøte
7.1 Organisasjonens høyeste besluttende organ er årsmøtet.

7.2 Årsmøtet holdes hvert år senest 30 juni.Innkallelse til årsmøtet utføres av sentralstyret senest 4 uker før årsmøtet.

7.3 Alle medlemmer i organisasjonen har nærværsrett, ytringsrett og stemmerett i årsmøtet.

7.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Åpning av møtet

2. Opprop av nærværende medlemmer

3. Fastsettelse av stemmegivningsliste

4. Valg av funksjonærer for årsmøtet: Møteleder, sekretær til møteprotokollen og to stemmetellere.

5. Spørsmål om årsmøtets lovfestede proklamasjon.

6. Fastsettelse av dagsorden for årsmøtet.

7. Sentralstyrets handlingsplan

8. Fastsettelse av resultat og regnskap. Revisjonsplan.

10. Spørsmål om ansvarsfrihet for fjorårets styre.

11. Behandling av saker som er inkludert i dagsordenen

12. Handlingsplan

13. Valg av sentralstyre - Valg av styreleder for ett år - Valg av øvrige styremedlemmer vekselvis for to år.

14. Valg av revisor

15. Valg av valgkomite

16. Øvrige spørsmål

17.Årsmøtets avslutning

§ 8 Ekstra årsmøte
Ekstra årsmøte holdes når sentralstyret eller revisoren finner det nødvendig eller nårminst 1/3 av organisasjonens medlemmer krever dette gjennom en skriftlig begjæring til sentralstyret. I begjæringen skal medlemmenes ærend for møtet fremlegges. Det ekstra årsmøtet behandler bare de sakene som er angitt i innkallelsen.

§ 9 Sentralstyret
9.1 Årsmøtet velger et styre som leder organisasjonens arbeid mellom årsmøtene. Sentralstyret skal bestå av 5-8 personer. Styreleder utses av årsmøtet. Øvrige funksjoner for styremedlemmene velges innad i sentralstyret.

9.2 Styret møtes når styreleder, nestleder eller minst tre styremedlemmer begjærer det. Styret kan fatte beslutninger når minst 2/3 av styremedlemmene er nærværende og når enten nestleder eller styreleder deltar i møtet. Beslutninger vedtas med enkel majoritet. Møtets styreleder avgjør i tilfeller ved like stemmetall.

9.3 Styret kan innkalle en uavhengig part ved behov. Denne har forslags- og ytringsrett, men ikke stemmerett.

9.4 Styremøter kan også holdes ved hjelp av elektroniske og kommunikative midler slik som Skype, telefon og e-post.

9.5 Organisasjonens underskrifter utføres av organisasjonens styreleder og det medlemmet som styret utvelger.

§ 10 Valgkomite
Valgkomiteens viktigste oppgave er å foreslå kandidater til sentralstyret, samt revisor for det kommende virksomhetsåret. Valgkomiteen bør bestå av 1-3 personer.

§ 11 Regnskap og revisjon
11.1 Organisasjonen regnskap strekker seg fra 1 januar til 31 desember.

11.2 Organisasjonens regnskaper og forvaltning skal granskes av årsmøtets valgte revisor. 

§ 12 Lokalavdelinger
Lokalavdelingen jobber for organisasjonens målsetting på lokalt nivå. En lokalavdeling fungerer selvstendig med et eget styre. Lokalavdelingens styre velges av lokalavdelingens medlemmer på deres årsmøte. På årsmøtet har alle medlemmer i lokalavdelingen nærværsrett, ytringsrett, forslagsrett og stemmerett.

§ 13 Endring av vedtekter
13.1 Bestemmelsene i disse vedtektene om organisasjonens formål skal aldri endres.

13.2 Disse vedtektene kan endres gjennom det årlige årsmøtet eller ved et ekstra årsmøte med 2/3 majoritet.

13.3 Styret har tolkningsfortrinn ved spørsmål som angår vedtektene. 

§ 14 Oppløsning av organisasjonen
14.1 Beslutninger om oppløsning av organisasjonen fattes med 2/3 majoritet ved to påfølgende årsmøter med minst 6 måneders mellomrom, der ett må være det årlige årsmøtet.

14.2 Ved oppløsning beslutter årsmøtet anliggende knyttet til organisasjonens eiendeler. Kopi av årsmøtesprotokollen som inneholder beslutningen om oppløsningen skal deretter sendes til Skatteetaten for avregistrering av organisasjonen.